Kolejny XVII tom „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” poświęcony jest relacji sztuki współczesnej z przestrzenią miasta. Świadome dynamiki procesów rewitalizacyjnych, które rozumiemy zgodnie z polskim ustawodawstwem jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, chcemy skupić uwagę autorów i czytelników naszego czasopisma na aspektach architektonicznych, społecznych i ekonomicznych tych procesów. Jednak ze względu na charakter dyscypliny nauk o sztuce, którą reprezentujemy, pragniemy zaakcentować w tych działaniach obecność artystów i kuratorów.

Bernadeta Stano, Natalia Bursiewicz

Opublikowane: 2022-11-27

Introduction

Bernadeta Stano, Natalia Bursiewicz

5-6