Zbiór prezentuje artykuły przygotowane w związku z badaniami nad tożsamością
w różnych dziedzinach kultury, szczególnie w czasach najnowszych, ale także w wybranych przykładach twórczości dawniejszej. Zawiera proste obserwacje, pogłębione analizy wybranych przykładów z różnych dziedzin, zestawienia oraz próby
szerszych interpretacji. Teksty dotyczą literatury i języka, sztuk wizualnych, reklamy, zagadnień edukacyjnych, wreszcie, niejako autotelicznie, problemu poruszania
się pomiędzy różnymi dziedzinami. Pytania o możliwość definiowania reklamy jako
dzieła sztuki, zachowywania istoty wypowiedzi mimo jej przeformułowania, hermeneutyczne próby dotyczące Diane Arbus albo Sophie Calle sąsiadują z refleksjami
wywołanymi lekturą dzieł nie tylko Olgi Tokarczuk, Zbigniewa Herberta czy Mariana Pankowskiego, ale i Adama Mickiewicza. Dzieła i analityczno-interpretacyjne
rozważania dotyczą postaw związanych z czasami nowoczesnymi, często jednak
również kontrowersyjnych sytuacji właściwych epoce postmodernizmu. Szczególną
wartością zbioru jest z jednej strony zestawianie poczucia kryzysu, głoszenia tożsamości płynnej oraz ironii w odniesieniu do biologicznego i kulturowego dziedzictwa, a z drugiej strony postawy poszukiwania fundamentów osobowości jednolitej.
Odnajdywanej w myśleniu, pamiętaniu i dialogu z innym, kultywowaniu tradycji antycznej, czy w uniesieniu wywołanym nie tylko fantastycznym wizjonerstwem, ale
i wrażliwością na transcendencję. Kryteria czasu, miejsca i dyscypliny twórczej nie
są najważniejsze. Nabierają znaczenia tylko w kontekście aspektów poruszanych
w danym artykule.

Opublikowane: 2020-06-25